YOUSchool

סטאטוס הפרויקט: פרויקטים שהושלמו

התוכנית YOUSchool התקיימה במשך שלוש שנים בקריית ים, במטרה לפתח חשיבה מתמטית בגיל הצעיר. YOUSchool סיפקה פתרון חינוכי ייחודי שלימד את התלמידים חשיבה ביקורתית בגיל צעיר תוך שילוב של שיטות הוראה מסורתיות וחדשניות. מטרות התכנית היו לקדם חשיבה  עצמאית ותחושת ביטחוןבלמידה, דרך חוויית למידה מהנה, לשפר הישגים ולהגביר ביטחון עצמי ביכולות המתמטיות של התלמידים,  למנוע יצירת פערים חינוכיים כבר מתחילת הדרך החינוכית של התלמידים, ולקדם את לימודי המתמטיקה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

במהלך שנת הלימודים 2020-21, מספר בתי הספר היסודיים שהשתתפו בתכנית בקריית ים הכפיל את עצמו משני בתי ספר לארבעה בתי ספר, והשתתפו בה 145 ילדים.

דילוג לתוכן